Sostenibilitat

El nou marc normatiu en matèria de sostenibilitat estableix uns certs requisits de transparència [1] d’informació relativa a la sostenibilitat, de manera que les entitats han de divulgar informació sobre l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la presa de decisions d’inversió.

La incorporació dels factors ASG en els processos d’inversió suposa la incorporació de variables extra-financeres de manera que es prenguin en consideració criteris ambientals, socials i de bon govern.

POLÍTICA D’INTEGRACIÓ DE RISCOS DE SOSTENIBILITAT

Gesiuris compta amb una Política d’integració dels riscs de sostenibilitat, aprovada pel Consell d’Administració, en la qual es recull l’explicació de com s’integren els criteris de sostenibilitat en el procés de presa de decisions d’inversió.

DECLARACIÓ SOBRE LA CONSIDERACIÓ DE PIAS

Donat l’estat actual del marc regulador, la informació de mercat disponible i atès el principi de proporcionalitat, GESIURIS no té en compte les principals incidències adverses de les decisions d’inversió sobre els factors de sostenibilitat definides en el Reglament de Divulgació 2019/2088.

COHERÈNCIA POLÍTICA REMUNERATIVA I POLÍTICA DE RISCOS DE SOSTENIBILITAT

Un dels principals objectius de la nostra política de remuneració és garantir la correcta gestió del risc de les IIC gestionades, incloent en aquesta el risc de sostenibilitat.

POLÍTICA D’IMPLICACIÓ

Gesiuris compta amb una Política d’Implicació on es regula l’exercici dels drets de vot i com integra la seva implicació com a accionistes o gestora dels accionistes en la seva política d’inversió.

Informe d’aplicació de la Política d’Implicació 2022 – Descarregar

[1] Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers

CAT
ESP