Bowcapital Global Fund FI

La filosofia d’inversió es caracteritza per la cerca de rendiment amb independència d’índexs i benchmarks de mercat.
Es pretenen obtenir rendiments consistents a l’entorn del 8-12% anual, amb especial èmfasi en la protecció del capital en períodes baixistes de mercat. El fons té una vocació inversora global, i efectua una gestió diversificada entre diverses classes d’actius. La distribució entre actius de renda variable, renda fixa, mercats monetaris o inversions alternatives no està determinada a priori, sinó que es modificarà de manera activa en funció de les previsions sobre l’evolució dels mercats i d’una adequada gestió de riscos.

El Fons invertirà en valors de renda variable i renda fixa, nacional i internacional, públics o privats, en moneda euro o diferent de l’euro, admesos en mercats autoritzats, de països de l’OCDE i de països emergents fins a un 40%, pertanyents o no a l’OCDE. No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa als percentatges d’exposició a cada classe d’actiu, a la distribució d’actius per tipus d’emissor (públic o privat), ni per ràting d’emissió/emissor, ni durada, ni per capitalització borsària, ni per divisa, ni per sector econòmic, ni per països.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 04/04/2014 el Fons va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Team Managed

Assessor: Alitan Inversiones EAF, SL

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0105234001
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV3957
Codi BloombergACAESGL SM EQUITY
Data de constitució20/10/2007

Descarregas

Més informació

CAT
ESP